Ungdata 2015 2/2

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. 

1 - Fritid og deltakelse 

2 - Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole

3 - Kulturbærer eller politisk aktivist? Organisasjoner for minoritetsnorske unge, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning

4 - Alt som er sosialt smelter til luft – nye skiller i en ny sosial verden, Petter Bae Brandtzæg, SINTEF

5 - Spørsmål til de innlederne


Helse og levekår 

6 - Finnes sosial ulikhet i helse blant norske ungdommer?, Jon Ivar Elstad, HiOA

7 - Fattigdom blant ungdom i Norge, Tone Fløtten, FAFO

8 - Bolig, nabolag og ungdomstid – hva betyr boforholdene for de unges oppvekstvilkår?, Hans Christian Sandlie, HiOA

9 - Spørsmål til innlederne

10 - Klasse som erfaring – en avsluttende kommentar, Viggo Vestel, HiOA