Anvendt atferdsanalyse som begrep

Professor i psykologi, Svein Eikeseth, snakker om atferfsanalyse.