#2 Ungdata 2015 etter lunsj

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. Fritid og deltakelse Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole. Kulturbærer eller politisk aktivist? Organisasjoner for minoritetsnorske unge, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning. Alt som er sosialt smelter til luft – nye skiller i en ny sosial verden, Petter Bae Brandtzæg, SINTEF. Spørsmål til de tre innlederne. Helse og levekår Finnes sosial ulikhet i helse blant norske ungdommer?, Jon Ivar Elstad, HiOA. Fattigdom blant ungdom i Norge, Tone Fløtten, FAFO. Bolig, nabolag og ungdomstid – hva betyr boforholdene for de unges oppvekstvilkår?, Hans Christian Sandlie, HiOA. Spørsmål til de tre innlederne. --- Klasse som erfaring – en avsluttende kommentar, Viggo Vestel, HiOA